: : . . . D R O G I   Ż E L A Z N E . . . : :

Informacje ogólne

Układ geometryczny


Podtorze

Utrzymanie

Informacje
ogólne


Układ
geometryczny


Nawierzchnia

Podtorze

Utrzymanie


3. Nawierzchnia

3.1. Kryteria klasyfikacji torów do określonej klasy
3.2. Standardy konstrukcyjne nawierzchni
3.3. Szyny
3.4. Podkłady
3.5. Przytwierdzenia
3.6. Złącza
3.7. Rozjazdy
3.8. Wykolejnice
3.9. Literatura
_________________________________

    3.
1. Kryteria klasyfikacji  torów do określonej klasy [2]

Zgodnie z Warunkami technicznymi [2] tory na szlakach oraz tory główne i główne dodatkowe na stacjach kwalifikuje się do jednej z sześciu klas technicznych (0-5) na podstawie kryteriów opisanych w poniższej tabeli.

Klasy torów Dopuszczalna prędkość pociągów [km/h] Dopuszczalny nacisk osi Obciążenie przewozami [Tg/rok]
lokomotywy [kN] wagonów [kN]
0 200 221 140 do 25
1 100
120
140
160
221
210
210
205
221
205
190
140
nie normowane
2 80
100
120
221
210
205
221
205
190
16-25
3 70
80
221
210
221
205
9-15
4 60
70
221
210
221
205
4-8
5 30
40
221
210
221
205
do 3


_________________________________
   
    3.2. Standardy konstrukcyjne nawierzchni [2]

Każdej klasie torów przypisany jest dany standard konstrukcyjny nawierzchni, określający typ szyn, podkładów, przytwierdzeń oraz rozstaw podkładów i grubość podsypki. Dla każdej klasy torów podanych jest kilka równoważnych wariantów, co przedstawione zostało w poniższych tabelach.

        3.2.1. Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 0

Wariant Szyny Typ podkładów Rozstaw podkładów [m] Typ przytwierdzenia szyn Grubość podsypki [m]
0.1 UIC60(60E1)
nowe dla
v>200km/h
PS-93, PS-94 0,60 SB 0,35
0.2 --"-- I/B , II/B
twarde
0,60 Skl, K 0,30

        3.2.2. Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 1

Wariant Szyny Typ podkładów Rozstaw podkładów [m] Typ przytwierdzenia szyn Grubość podsypki [m]
1.1 UIC60(60E1)
nowe
PS-93, PS-94 0,60 SB 0,35
1.2 --"-- II/B
twarde
0,60 Skl, K 0,30

        3.2.3. Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 2

Wariant Szyny Typ podkładów Rozstaw podkładów [m] Typ przytwierdzenia szyn Grubość podsypki [m]
2.1 UIC(60E1)
nowe i reprofilowane kl. I
PS-83
INBK 7M
K-83
0,70 SB
K
0,30
2.2 --"-- II/B
twarde
0,70 K 0,25
2.3 S49(49E1)
nowe i reprofilowane
kl. I
PS-83
INBK 7M
K-83
0,65 SB
K
0,30
2.4 --"-- II/B
miękkie
0,65 K 0,25

        3.2.4. Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 3

Wariant Szyny Typ podkładów Rozstaw podkładów [m] Typ przytwierdzenia szyn Grubość podsypki [m]
3.1 UIC60(60E1)
reprofilowane
k.lI
lub regenerowane
PS-83 0,75 SB 0,30
INBK 7
K-83
0,75 K
3.2 --"-- II/B II/O
twarde
nowe lub
regenerowane
0,80 K 0,25
3.3 --"-- II/B II/O
miękkie
nowe lub
regenerowane
0,65 K 0,25
3.4 S49 (49E1)
reprofilowane
kl. II
lub
regenerowane
PS-83 0,75 SB 0,25
INBK 7
INBK 8
0,75 K
INBK 3 0,60
3.5 --"-- III/B III/O
miękkie
nowe lub
regenerowane
0,70 K 0,20
3.6 --"-- III/B III/O
miękkie
nowe lub
regenerowane
0,60 K 0,20

        3.2.5. Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 4

Wariant Szyny Typ podkładów Rozstaw podkładów [m] Typ przytwierdzenia szyn Grubość podsypki [m]
4.1 S49 (49E1)
reprofilowane
kl. III lub
regenerowane
PS-83 0,80 SB 0,25
INBK 7 PBS 1
INBK 8
0,80 K
INBK 3 0,70
INBK 4 0,60
4.2 S49 (49E1)
reprofilowane
kl. III lub
regenerowane
III/B III/O
miękkie
nowe lub
regenerowane
0,80 K 0,20
4.3 S49 (49E1)
reprofilowane
kl. III lub
regenerowane
IV/O
miękkie
nowe lub
regenerowane
0,70 K 0,20
4.4 S49 (49E1)
reprofilowane
kl. III lub
regenerowane
III/B III/O
miękkie
nowe lub
regenerowane
0,60 K 0,20

        3.2.6. Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 5

Wariant Szyny Typ podkładów Rozstaw podkładów [m] Typ przytwierdzenia szyn Grubość podsypki [m]
5.1 S49 (49E1)
regenerowane
PS-83 0,70 SB 0,21
INBK 7 PBS 1
INBK 8
0,70 K
INBK 3 0,60
INBK 4 0,60
5.2 S49 (49E1)
regenerowane
INBK 7 PBS 1
INBK 8
0,85 K 0,21
INBK 3 0,75
INBK 4 0,65
5.3 S49 (49E1)
regenerowane
drewniane
regenerowane
0,60 K 0,16

_________________________________

    3.3. Szyny [2]

Obecnie na normalnotorowych liniach kolejowych w Polsce stosowane są szyny UIC60 i S49. Dawniej stosowany lżejszy typ szyn S42 jest stopniowo wycofywany z eksploatacji w trakcie remontów - napraw głównych nawierzchni. Liczba w oznaczeniu szyny jest równa w przybliżeniu masie jednego metra szyny. Przekrój poprzeczny szyny UIC60 charakteryzuje się większą wartością wskaźnika wytrzymałości niż przekrój szyny S49, co oznacza, że szyna UIC60 posiada zdolność do przenoszenia większych momentów zginających. Rysunki i charakterystyki szyn przedstawione zostały poniżej.

        3.3.1. UIC60

szyna UIC60
Przekrój poprzeczny szyny UIC60 [2]

Charakterystyka [2]:
Parametr Jednostka Wartość
Masa kg/m 60,34
Wysokość mm 172
Szerokość stopki mm 150
Szerokość główki mm 72
Grubość szyjki mm 16,5
Pole powierzchni przekroju mm2 7686
Standardowe długości m 25; 27,5; 30; 120
Moment bezwładności względem osi poziomej cm2
3055
Moment bezwładności względem osi pionowej cm2 513
Wskaźnik wytrzymałości cm3 335,5

        3.3.2. S49

szyna S49
Przekrój poprzeczny szyny S49 [2]

Charakterystyka [2]:

Parametr Jednostka Wartość
Masa kg/m 49,43
Wysokość mm 149
Szerokość stopki mm 125
Szerokość główki mm 67
Grubość szyjki mm 14
Pole powierzchni przekroju mm2 6297
Standardowe długości m 25; 27,5; 30; 120
Moment bezwładności względem osi poziomej cm2
1819
Moment bezwładności względem osi pionowej cm2 320
Wskaźnik wytrzymałości cm3 240

_________________________________

    3.4. Podkłady

Podkłady stosowane na normalnotorowych liniach kolejowych w Polsce można w sposób ogólny podzielić na podkłady drewniane i podkłady betonowe (obecnie stosowane są podkłady strunobetonowe). Oba typy podkładów zostały omówione w poniższych punktach.

        3.4.1. Podkłady drewniane

Typ Długość [cm] Objętość [m3] Pole pow. przekroju [cm2] Moment bezwładności [cm4] Wskaźnik wytrzymałości [cm3]
I/B 260 0,0962 370 6493 892
II/B 260 0,0894 344 6099 783
II/O 260 0,0923
355 6210 788
III/B 250 0,0770 308 4711 647
III/O 250 0,0755 302 4741 644
IV/O 250 0,0730 292 4526 621

Podkłady oznaczone literą "B" są podkładami belkowymi, zaś podkłady oznaczone literą "O": podkładami obłymi. Schematyczne rysunki wraz z wymiarami zostały przedstawione poniżej:


Podkłady drewniane belkowe [2]


Podkłady drewniane obłe [2]

    PRZYKŁADY


Podkłady drewniane

        3.4.2. Podkłady betonowe

Obecnie stosowane na PKP podkłady betonowe są wykonane z betonu sprężonego strunami o średnicy 2,5mm splatanymi parami lub po 7 strun - 6 strun po obwodzie i jedna struna wewnątrz. Struny zostają naciągnięte przed zabetonowaniem podkładu, po stwardnieniu betonu naciąg zostaje zwolniony, dzięki czemu w stanie nieobciążonym w podkładzie występują naprężenia ściskające. Po stopniowym przykładaniu obciążenia początkowo maleją naprężenia ściskające, a dopiero później w podkładzie pojawiają się naprężenia rozciągające. Dzięki temu element strunobetonowy charakteryzuje się większą wytrzymałością na zginanie w porównaniu z elementem żelbetowym o takich samych wymiarach i takim samym polu przekroju zbrojenia. Charakterystyki podkładów strunobetonowych zostały przedstawione poniżej [1]:

Podkład Masa [kg] Powierzchnia oparcia o podsypkę [cm2] Minimalna siła rysująca [kN]
INBK3 226 5335 250
INBK4 210 4466 270
INBK7 250 6310 250
INBK8 240 5818 270
PS-94 - - -
PS-93 - - -
PS-83 - - -


Podkład INBK3 [1]


Podkład INBK4 [1]


Podkład INBK7 [1]


Podkład INBK8 [1]


Podkład PS-94 [2]

        Rysunki podkładów strunobetonowych w formacie .pdf i .dwg.
        Dostępne aktualnie rysunki:
        - podkład INBK3
        - podkład INBK4
        - podkład INBK7
        pozostałe rysunki w przygotowaniu...

Podkład Rysunek w formacie .pdf Rysunek w formacie .dwg
INBK3 rysunek w formacie pdf rysunek w formacie DWG
INBK4 rysunek w formacie pdf rysunek w formacie DWG
INBK7 rysunek w formacie pdf rysunek w formacie DWG
INBK8 w przygotowaniu w przygotowaniu
PS-94 w przygotowaniu w przygotowaniu


    PRZYKŁADY
Podkłady strunobetonowe INBK7.
Na ostatnim zdjęciu widoczne zbrojenie podkładu: 8 splotów złożonych z 7 strun średnicy 2,5mm.


Podkład strunobetonowy PS83


Tor na podkładach strunobetonowych PS83Tor na podkładach strunobetonowych PS94

_________________________________

    3.5. Przytwierdzenia (Fastenings)

W standardach konstrukcyjnych nawierzchni omówionych w punkcie 3.2. dopuszczone do stosowania są następujące rodzaje przytwierdzeń:
- przytwierdzenie śrubowe typu K
- przytwierdzenie śrubowo-sprężyste typu Skl
- przytwierdzenie sprężyste typu SB
Przytwierdzenia typu K i typu SB zostały szczegółowo omówione w poniższych punktach.

        3.5.1. Przytwierdzenie typu K

Przytwierdzenie typu K jest stosowane zarówno do podkładów drewnianych jak i do podkładów betonowych.

przytwierdzenie typu K
Przytwierdzenie typu K szyny UIC60 do podkładu drewnianego [2]

Podkładka żebrowa (2) przymocowana jest do podkładu drewnianego (9) za pomocą czterech wkrętów (7) z pierścieniami sprężystymi podwójnymi (8). Pomiędzy szyną a podkładką żebrową umieszczona jest przekładka podszynowa (3). W żebrach podkładki znajdują się dwie śruby stopowe (5), na które założone są łapki (4) mocujące szynę (1) do podkładu, pod nakrętką śruby stopowej znajduje się pierścień sprężysty potrójny (8). Pochylenie poprzeczne szyny wynosi 1:40.

przytwierdzenie typu K
Przytwierdzenie typu K szyny UIC60 do podkładu betonowego [2]

Podkładka żebrowa (2) przymocowana jest do podkładu betonowego (12) za pomocą dwóch wkrętów (8) z pierścieniami sprężystymi podwójnymi (9). W podkładzie osadzone są dyble (10) umożliwiające zamocowanie wkrętów, podkładka oddzielona jest od podkładu przekładką izolacyjną (7), pomiędzy szyną a podkładką znajduje się przekładka podszynowa (3). W żebrach podkładki znajdują się dwie śruby stopowe (5), na które założone są łapki (4) mocujące szynę (1) do podkładu, pod nakrętkami śrub stopowych znajdują się pierścienie sprężyste potrójne. Pochylenie poprzeczne szyny wynosi 1:40.

Podobna jest konstrukcja przytwierdzenia typu K szyny S49 do podkładów betonowych i drewnianych.

    PRZYKŁADY

        Przytwierdzenie typu K do podkładów drewnianych:
        Przytwierdzenie typu K do podkładów betonowych:

        3.5.2. Przytwierdzenie typu SB


Przytwierdzenie typu SB szyny UIC60 [2]

W podkładzie zabetonowane są kotwy (1), w kotwach osadzone są łapki sprężyste (2), które za pośrednictwem wkładek elektroizolacyjnych (3) dociskają szynę do przekładki podszynowej (4) spoczywającej bezpośrednio na podkładzie.

    PRZYKŁADY

        Przytwierdzenie typu SB do podkładów strunobetonowych INBK 7:


        3.5.4. Przytwierdzenie typu Skl

Przytwierdzenie typu Skl jest konstrukcją pośrednią pomiędzy przytwierdzeniem typu K a przytwierdzeniem SB. Zamiast sztywnej łapki (jak w przytwierdzeniu K) pod nakrętką śruby stopowej znajduje się łapka sprężysta typu Skl-12.


Przytwierdzenie typu Skl do podkładu drewnianego.
Stopka szyny jest dociskana do podkładki przez łapkę sprężystą.


Tor na podkładach drewnianych z przytwierdzeniem typu Skl.

         3.5.5. Przykłady przytwierdzeń stosowanych w innych krajach:

Przykłady przytwierdzeń zostały pogrupowane według producentów - kliknij na link, aby zobaczyć szczegóły:

Producent Kraj
Vossloh Fastening Systems Niemcy
Pandrol Rail Fastenings Wielka Brytania
Mondragon Soluciones Hiszpania
Shanghai Suyu Railway Fasteners Chiny
_________________________________       

    3.6. Złącza

        3.6.1. Złącze wiszące


Złącze szyn UIC60 wiszące [2]


Złącze szyn S49 wiszące [2]
        3.6.2. Złącze podparte


Złącze szyn UIC60 podparte [2]


Złącze szyn S49 podparte [2]

    PRZYKŁADY
Złącza podparte szyn


Złącze podparte szyn w torze na podkładach strunobetonowych

 
_________________________________

    3.7. Rozjazdy

Opracowanie "Rozjazdy kolejowe" w formacie .pdf:

W opracowaniu poruszone zostały następujące zagadnienia:
-rodzaje rozjazdów (rozjazdy zwyczajne, podwójne, łukowe, krzyżowe) wraz z ich zastosowaniem
-oznaczenia rozjazdów wraz z objaśnieniem, podstawowe typy rozjazdów stosowanych w Polsce, maksymalna prędkość przy jeździe na tor zwrotny
-budowa rozjazdu zwyczajnego (zwrotnica, szyny łączące, krzyżownica)
-geometria rozjazdu
-budowa zwrotnicy (iglice, opornice, zamknięcie nastawcze, napęd zwrotnicowy)
-typy iglic (z osadą czopową, sprężyste, szynowo-sprężyste)
-budowa szyn łączących
-budowa krzyżownicy (kierownice, szyny skrzydłowe, dziób krzyżownicy)
_________________________________

    3.8. Wykolejnice

Wykolejnice są urządzeniami montowanymi w torze w celu ochrony drogi przebiegu pociągowego przed nieplanowym zjazdem taboru z toru bocznego lub bocznicowego. Zasadniczym elementem wykolejnicy jest stalowa belka wykolejająca. W przypadku, gdy wykolejnica jest nałożona na tor koło jadącego wagonu wjeżdża na belkę wykolejającą, co powoduje wyrzucenie wagonu z toru w określoną stronę. W przypadku, gdy wykolejnica jest zdjęta z toru, możliwy jest po nim normalny przejazd taboru.
Wykolejnica w położeniu na torze


Wykolejnica w położeniu na torze wraz z latarnią


Wykolejnica zdjęta z toru


Zgodnie z instrukcją WTB-E10:
dla wykolejnic, dla których nie jest stosowana kolejność nastawiania
wykolejnicy i zwrotnicy należy stosować dwie latarnie z prawej strony
toru dla każdego kierunku jazdy


_________________________________

    -
    szyna - rail
    podkład - sleeper (tie)
    podsypka - ballast
    przytwierdzenie - fastening
    podłoże - subgrade
    tor bezstykowy - continous welded rail (CWR)
    spawane złącze szyn - welded rail joint
    szerokość toru - gauge
   
    ^ do góry ^

_____________

    3.9. Literatura

[1] Drogi kolejowe, praca zbiorowa pod red. J. Sysaka, PWN, Warszawa 1982
[2] PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Id-1 (D-1) WARUNKI TECHNICZNE utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, Warszawa 2005
[3] Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim Informacje ogólne      Układ geometryczny           Podtorze      Utrzymanie

O stronie           Prawa autorskie

Damian Kosicki
2010-2012