: : . . . D R O G I   Ż E L A Z N E . . . : :

Informacje ogólne

Układ geometryczny


Podtorze

Utrzymanie

Informacje
ogólne


Układ
geometryczny


Nawierzchnia

Podtorze

Utrzymanie


5. Utrzymanie

5.1. Podział robót torowych
5.2. Maszyny torowe
    5.2.1. Oczyszczarka tłucznia
   
5.2.2. Profilarka ław torowiska
   
5.2.3. Podbijarka torowa
5.3. Przykłady wad i uszkodzeń elementów nawierzchni kolejowej
_________________________________

5.1. Podział robót torowych

______________

5.1.1. Konserwacje

    Konserwacje toru:
 
wymiana uszkodzonych złączek
dokręcanie śrub i wkrętów
poprawianie szerokości toru
podbijanie pojedynczych podkładów
niszczenie i usuwanie roślinności i chwastów
uzupełnianie podsypki
koszenie skarp i karczowanie drzew oraz krzewów
czyszczenie rowów odwadniających
konserwacja znaków drogowych


    Konserwacje rozjazdów:

usuwanie zanieczyszczeń i starego smaru
smarowanie części trących rozjazdu
dokręcanie śrub i wkrętów
wymiana uszkodzonych lub uzupełnianie brakujących śrub i wkrętów
regulacja zamknięć nastawczych i sprzężeń zamknięć nastawczych oraz urządzeń stabilizujących iglice
podbijanie pojedynczych podrozjazdnic
niszczenie i usuwanie roślinności i chwastów
uzupełnianie podsypki


______________

5.1.2. Remonty

    Remont - naprawa bieżąca


regulacja położenia toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej
wymiana pojedynczych elementów nawierzchni do 30% ogólnej liczby elementów na odcinku zakwalifikowanym do remontu - naprawy bieżącej
naprawa ostateczna pękniętej szyny
regeneracja elementów stalowych nawierzchni
wymiana części rozjazdowych
regulacja naprężeń w torze bezstykowym
szlifowanie szyn
nasuwanie szyn odpełzłych i regulacja luzów
oczyszczanie i uzupełnianie podsypki
profilowanie ław torowiska

    Remont - naprawa główna


ciągła wymiana szyn
ciągła wymiana podkładów
ciągłe oczyszczanie podsypki z jej uzupełnieniem i zagęszczeniem
wymiana rozjazdu
naprawa podtorza

    Remont - naprawa awaryjna

usuwanie skutków klęsk żywiołowych, awarii nawierzchni lub katastrof kolejowych w celu jak najszybszego przywrócenia przejezdności linii z określonymi parametrami eksploatacyjnymi

______________

 5.1.3. Modernizacje

    Inwestycje ulepszające

podwyższenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych poprzez wymianę na inny typ:
szyn, podkładów, podsypki, rozjazdów

    Inwestycje modernizacyjne

podwyższenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych poprzez zmianę układu geometrycznego, w połączeniu z możliwością wymiany na inny typ:
szyn, podkładów, podsypki, rozjazdów

^ do góry ^

________________________________________________________________________

Podział robót torowych - podsumowanie

Konserwacje Remonty Modernizacje
Konserwacja toru Konserwacja rozjazdu Remont - naprawa bieżąca Remont - naprawa główna Remont - naprawa awaryjna Modernizacja - inwestycja ulepszająca Modernizacja - inwestycja modernizacyjna
     
     
       
       
       
       
       
         
           
________________________________________________________________________

_________________________________

5.2. Maszyny torowe
______________

5.2.1. Oczyszczarka tłucznia (Balast cleaning machine):

- wybieranie tłucznia ze strefy podtorowej
- transport tłucznia za pomocą taśmociągów na zestaw sit
- przesiewanie tłucznia na sitach
- usuwanie odsiewek (frakcji drobnych) na wagony lub na pobocze
- zrzut oczyszczonego tłucznia w strefę podtorową

Oczyszczarki tłucznia najczęściej wykorzystywane w Polsce:
- OT-400
- OT-800

UWAGI:

- Aby umieścić belkę podtorową pod torem należy najpierw ręcznie wybrać odpowiednią ilość podsypki.

- Oczyszczarka tłucznia obniża niweletę toru. Wartość obniżenia niwelety jest zależna od odległości między miejscem wybierania tłucznia a miejscem zrzutu oczyszczonego tłucznia. Im większa jest ta odległość - tym bardziej tor może zostać obniżony.

- Po wielu latach eksploatacji może wystąpić konieczność obniżenia toru. Niweleta toru podnosi się podczas każdego podbijania (podbijarki regulują tor w płaszczyźnie pionowej poprzez jego podniesienie i odpowiednie nagarnianie podsypki pod podkłady). Wysokość takich elementów jak przejazdy kolejowe, obiekty inżynierskie jest natomiast stała co w rezultacie powoduje powstawanie nierówności pionowych na dojazdach do tych obiektów.

- Oczyszczarka tłucznia może również wybierać całą podsypkę z toru (brak sit -> cały tłuczeń trafia na przenośnik taśmowy odsiewek i dalej na wagony)

- Oczyszczarka może również zbierać nadmiar tłucznia z obszaru powyżej główki szyny. Belka podtorowa układana jest wówczas na poziomie główki szyny.

- Oczyszczarka wybiera tłuczeń ze strefy bezpośrednio pod torem oraz z wąskiego pasa od czół podkładów. Zasadniczo do oczyszczania tłucznia "od czoła podkładów" służy Profilarka ław torowiska (PŁT).
_____________

    -
    oczyszczarka tłucznia - ballast cleaning machine
    wybieranie zanieczyszczonej podsypki ze strefy podtorowej - extracting the old ballast from under the sleepers
    przesiewanie zanieczyszczonej podsypki - screening worn ballast
    zrzut oczyszczonej podsypki w tor - returning the usable ballast to the track
    usuwanie odsiewek przenośnikami taśmowymi na wagony MFS - removing fines on conveyor belts to MFS wagons

_____________

Przykłady oczyszczarek tłucznia wykorzystywanych w innych krajach

Matisa C75 Ballast cleaner:Zdjęcia pochodzą ze strony: www.matisa.ch
_____________

Ballast cleaning machine REM II45
Ballast cleaning machine REM 45C
Ballast cleaning machine REM 55SZdjęcia pochodzą ze strony: www.tampers.eu
_____________

Ballast Cleaning Machine Plasser&Theurer RM 2003
Ballast Cleaning Machine Plasser&Theurer RM 900 HDZdjęcia pochodzą ze strony: www.plassertheurer.at
______________

5.2.2. Profilarka ław torowiska (PŁT) :

- ścinanie ław torowiska
- wybieranie i oczyszczanie tłucznia zalegającego na ławie torowiska
- wybieranie i oczyszczanie tłucznia z pryzmy tłuczniowej od czół podkładów
- wybieranie i usuwanie usypów zalegających na ławach torowiska

Zasada pracy PŁT jest podobna do pracy oczyszczarki tłucznia. Kierunki pracy łańcucha wybierakowego i transportu wybranego materiału zostały przedstawione na poniższym rysunku:
Jak działa profilarka ław torowiska______________

5.2.3. Podbijarka torowa (Tamping machine):

- zagęszczanie podsypki pod podkładami
- niwelacja toru (regulacja położenia w płaszczyźnie pionowej)
- nasuwanie toru (regulacja położenia w płaszczyźnie poziomej)
Jak działa profilarka podbijarka torowa

UWAGI:

- W podbijarce typu PT-MD wykorzystywany jest układ niwelacji proporcjonalnej, a pomiar wysokości położenia toków szynowych jest dokonywany na bazie pomiarowej, którą stanowią linki stalowe rozpięte nad każdym tokiem szynowym pomiędzy wózkiem usytuowanym przed przednim wózkiem jezdnym a wózkiem umieszczonym za tylnym wózkiem jezdnym. Na trzecim wózku, umieszczonym w strefie podbijania i podnoszenia, znajdują się nadajniki wartości podnoszenia toków szynowych. Układ ten może pracować metodą bezwzględnego lub względnego układu odniesienia. W metodzie bezwględnego układu odniesienia należy dokonać geodezyjnego pomiaru odchyłek położenia toku szynowego w płaszczyźnie pionowej i zgodnie z jego wynikami przeprowadzić niwelację (uzyskuje się w ten sposób bardzo precyzyjną regulację w płaszczyźnie pionowej). W metodzie względnego układu odniesienia błędy położenia toków szynowych są zmniejszane.

- W podbijarce typu PT-MD układ nasuwania toru bazuje na metodzie dwóch cięciw: stosunek wielkości strzałek dwóch cięciw nie zależy od promienia łuku, a jedynie od długości tych cięciw:
    f = F/(n^2), gdzie:
    n = L/l - stosunek długości cięciwy długiej L do długości cięciwy krótkiej l
    f - wartość strzałki pośrodku cięciwy krótkiej
    F - wartość strzałki pośrodku cięciwy długiej
Cięciwami są linki stalowe rozpięte między odpowiednimi wózkami, gdy stosunek strzałek obu cięciw (pomierzony na wózku pomiarowym) jest niewłaściwy następuje włączenie mechanizmu nasuwania i działa on do momentu, gdy uzykana zostanie właściwa wartość.
_____________

Przykłady podbijarek stosowanych w innych krajach:

Matisa B 20 - 75 C:Matisa B 20 - 95 A4:Matisa B 41:Zdjęcia pochodzą ze strony: www.matisa.ch
_____________

REM C48REM C32Zdjęcia pochodzą ze strony: www.tampers.eu

______________

Podbijarka rozjazdowa :

    w przygotowaniu ... w przygotowaniu

Zgarniarka tłucznia (Ballast distributing and profiling machine):

    w przygotowaniu ... w przygotowaniu


_________________________________
   

5.3. Przykłady wad i uszkodzeń elementów nawierzchni kolejowej


Wada materiałowa na powierzchni tocznej główki szyny


Wada powstała wskutek nienormalnego oddziaływania
zestawu kołowego pojazdu (buksowanie)Pęknięcie szyny w torze bezstykowym


Zabezpieczenie pękniętej szyny poprzez wykonanie otworów w szynie
na śruby łubkowe i połączenie za pomocą łubków i śrub łubkowych
.

Tymczasowe zabezpieczenie szyny w miejscu występowania
wady materiałowej łubkami i imadłemBardzo zły stan podkładów: wcięcia podkładek na pełną głębokość,
pęknięcia podłużne, podkłady spróchniałe, wkręty można z łatwością wyjąć

   
ciąg dalszy w przygotowaniu ... w przygotowaniu

_________________________________


    -
    utrzymanie toru - track maintenanceInformacje ogólne     Układ geometryczny           Podtorze      Utrzymanie

O stronie          Prawa autorskie

Damian Kosicki
2010-2012

kontakt
damian.kosicki@put.poznan.pl
damian_kosicki@wp.pl