projektowanie

budowa / utrzymanie

praktyka

Praktyka przeddyplomowa 2016/17

DATA: 2017/06/01

Zbiór najważniejszych informacji o przebiegu i zasadach zaliczenia praktyki przeddyplomowej w roku akademickim 2016/17 na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Budownictwo na Politechnice Poznańskiej, profil dyplomowania „Budownictwo kolejowe i geotechnika”.

 

1. Praktyka przeddyplomowa jest obowiązkowa i podlega zaliczeniu. Praktyka ma przypisane 3 pkt ECTS (link do karty ECTS przedmiotu). Za organizację praktyk dla studentów o profilu dyplomowania „Budownictwo kolejowe i geotechnika” odpowiedzialny jest mgr inż. Damian Kosicki (Opiekun praktyk).

 

2. Czas trwania praktyki przeddyplomowej powinien wynosić 4 tygodnie (160 godzin), podczas wakacji letnich tj. w okresie pomiędzy 01.07.2017 a 15.09.2017. Odbycie praktyk w innym terminie jest możliwe za zgodą Dziekana i Opiekuna praktyk.

 

3. W pierwszej kolejności Studenci kontaktują się z wybranym Zakładem pracy i ustalają możliwość odbycia w nim praktyki przeddyplomowej w dogodnym dla siebie terminie. Praktykę można odbyć w następujących jednostkach: 

– w przedsiębiorstwach wykonawczych (na budowie) – np. Torpol, Feroco, ZRK DOM, Dolkom, ZUE, Trakcja PRKiI, Strabag, …

– w biurach projektowych – np. Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu, BBF, Systra, Safege, …

– w służbach nadzoru i eksploatacji – np. PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu, … 

– w placówkach badawczych, np. na Uczelni.

Zakres tematyczny praktyki musi być związany z profilem dyplomowania (drogi kolejowe lub geotechnika). Wybór jednostki należy uzgodnić z Opiekunem praktyk drogą mailową (damian.kosicki@put.poznan.pl) lub osobiście. W określeniu jaka firma będzie prowadziła roboty w interesującej lokalizacji można skorzystać z aktualnych informacji prezentowanych w portalach branżowych (np. www.rynek-kolejowy.pl), lub na stronie przetargowej PKP PLK (zamowienia.plk-sa.pl

 

4. Po pozytywnym zaopiniowaniu wyboru jednostki Studenci udają się do Centrum Praktyk i Karier PP (DS nr 3, p. 37 – www.cpk.put.poznan.pl). Należy zabrać ze sobą wydrukowane i wypełnione skierowanie na badania lekarskie (link). Opis charakterystyki stanowiska pracy na potrzeby badań (czynniki szkodliwe, uciążliwe, itp…) określa Zakład pracy.

 

5. Dalszy tok postępowania uzależniony jest od tego, czy wybrany Zakład Pracy ma podpisane z Uczelnią porozumienie. Jeżeli tak, to Student otrzymuje skierowanie do odbycia praktyk, jeżeli nie to wymagane jest podpisanie Umowy trójstronnej pomiędzy Zakładem Pracy, Uczelnią a Studentem. Wszelkich szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Centrum Praktyk i Karier.

 

6. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z realizacją przez Studentów praktyki. Zakład pracy może natomiast wypłacić Studentowi wynagrodzenie – są to ustalenia indywidualne, w których Uczelnia nie bierze udziału.

 

7. Wydział pokrywa koszty ubezpieczenia uczestników praktyk od następstw nieszczęśliwych wypadków mogących się wydarzyć w okresie trwania praktyki w przypadku, gdy praktyki odbywają się w okresie wakacji letnich zgodnie z harmonogramem danego roku akademickiego podanym przez Rektora. Wątpliwości związane z ubezpieczeniem należy wyjaśniać w Dziekanacie.

 

8. W przypadku odbywania praktyk w okresie poza wakacjami letnimi zgodnie z harmonogramem danego roku akademickiego podanym przez Rektora, student jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków mogących się wydarzyć w okresie trwania praktyki we własnym zakresie.

 

9. Uczelnia zapewnia finansowanie podstawowych badań lekarskich potrzebnych do dopuszczenia do praktyk w Zakładzie pracy. Nie są finansowane specyficzne, specjalistyczne badania wymagane przez niektóre Zakłady pracy. Badania lekarskie, na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię, należy wykonać w NZOZ Centrum Medycyny Pracy, Kórnicka 24, Poznań.

 

10. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Opiekun praktyk po osobistym przedłożeniu przez studenta wypełnionego dziennika praktyk (link do wzoru dziennika praktyk) z podpisem Zakładowego opiekuna praktyk, w czasie jesiennej sesji egzaminacyjnej. Praktyki nie podlegają ocenie – do systemu eProto wpisywana jest ocena „zal.”

 

11. Istnieje możliwość zaliczenia jako praktyki pracy wykonywanej w oparciu o umowę cywilno-prawną lub umowę o pracę. Warunkiem jest praca przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie (160 godzin) w okresie studiów. Obowiązują analogiczne wymogi dotyczące Zakładu pracy, jak opisane w punkcie 2. 

 

12. Pozostałe aspekty odbywania i zaliczania praktyki przeddyplomowej określa Regulamin dostępny pod adresem link.

 

13. Na stronie internetowej Centrum Praktyk i Karier PP dostępna jest lista przedsiębiorstw, z którymi Politechnika posiada podpisane porozumienia o współpracy (link) oraz niezbędnik praktykanta (link).

drogizelazne