: : . . . D R O G I   Ż E L A Z N E . . . : :

Informacje ogólne

Układ geometryczny


Podtorze

Utrzymanie

Informacje
ogólne


Układ
geometryczny


Nawierzchnia

Podtorze

Utrzymanie


2. Układ geometryczny


Część teoretyczna:
   
2.1. Trasa w planie
2.2. Trasa w profilu

Część praktyczna:

Arkusz obliczeniowy - pomocny podczas projektowania układu geometrycznego zgodnie z WT, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie [1] oraz zgodnie z normą EN13803:
Dane do obliczeń należy wpisywać w komórkach wyróżnionych kolorem żółtym.

Uwaga! Jest to wersja robocza arkusza, który oblicza następujące parametry:

POJEDYNCZE OBLICZENIA ŁUKÓW POZIOMYCH
- minimalny promień łuku dla zadanych adop, h, vmax
- minimalna przechyłka dla vmax, R, adop
- maksymalna przechyłka dla vmax, R, at
- niezrównoważone przyspieszenie boczne a
- prędkość podnoszenia koła na rampie przechyłkowej
- przyrost przyspieszenia bocznego
- minimalna długość krzywej przejściowej (gdy h=0mm)

OBLICZENIE ŁUKÓW KOSZOWYCH 
w przygotowaniu
- niezrównoważone przyspieszenie boczne
- przyrost przyspieszenia bocznego
(w przypadku łuków przeciwnych wartość promienia drugiego łuku należy wpisać jako ujemną)

POJEDYNCZE OBLICZENIA ŁUKÓW PIONOWYCH
- styczna łuku pionowego
- strzałka łuku pionowego

PROJEKT MODERNIZACJI LINII KOLEJOWEJ w przygotowaniu (arkusz w przygotowaniu!!!)
- analiza istniejącej geometrii pod kątem możliwości zwiększenia prędkości dopuszczalnej
- optymalizacja długości krzywych przejściowych i przechyłek
- zmiany geometrii układu torowego dla zwiększonej prędkości przy założeniu zachowania istniejących stycznych


Arkusz obliczeniowy powróci w wersji bardziej rozbudowanej i atrakcyjnej niebawem. . .

[1] Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
_________________________________


Damian Kosicki
2010-2012

kontakt
damian.kosicki@put.poznan.pl
damian_kosicki@wp.pl