: : . . . D R O G I   Ż E L A Z N E . . . : :

Informacje ogólne

Układ geometryczny


Podtorze

Utrzymanie

Informacje
ogólne

Układ
geometryczny

Nawierzchnia

Podtorze

Utrzymanie


2.2. Trasa w profilu

2.2.1. Pochylenia miarodajne
2.2.2. Minimalne promienie łuków pionowych

ciąg dalszy w przygotowaniu ... w przygotowaniu

_________________________________
   

    2.2.1. Pochylenia miarodajne [3]

Lp. Kategoria linii kolejowej Pochylenie miarodajne im [‰]
1. Magistralna (0) 6
2. Pierwszorzędna (1)
3. Drugorzędna (2) 10
4. Znaczenia miejscowego (3) 20


UWAGI
Pochylenie miarodajne to pochylenie rzeczywiste powiększone o opór jazdy w łuku [4]:
im = wr + i , gdzie:
wr = 690/R lub wr12·α / l

w- opór jazdy w łuku [‰], [N/kN]
α - kąt zwrotu trasy [º]
R - promień łuku [m]
l - długość łuku [m]
 
_________________________________
   

    2.2.2. Minimalne promienie łuków pionowych [3]

Tory Minimalny promień łuku pionowego [m]
Linii nowo budowanych o vmax > 160km/h 20 000
Linii nowo budowanych o vmax = 141÷160 km/h
Linii modernizowanych o vmax > 160km/h
15 000
Główne linii magistralnych (0)
Główne linii pierwszorzędnych (1)
10 000
Główne linii drugorzędnych (2)
Główne dodatkowe linii magistralnych (0)
Główne dodatkowe linii pierwszorzędnych (0)
5 000
Główne dodatkowe linii drugorzędnych (2) 2 500
Linii znaczenia miejscowego (3)
Tory boczne wszystkich kategorii linii (0, 1, 2, 3)
2 000

_________________________________

ciąg dalszy w przygotowaniu ... w przygotowaniu

_________________________________

Literatura

[3] Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
[4] Basiewicz T., Rudziński L., Jacyna M., Linie kolejowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009


Informacje ogólne     
Układ geometryczny           Podtorze      Utrzymanie

O stronie           Prawa autorskie
Damian Kosicki
2010-2012

kontakt
damian.kosicki@put.poznan.pl
damian_kosicki@wp.pl